องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นางสาวประสพพร กระมล
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 094-6406793 , 055-029-748
  อีเมล์ + admin@phetchompoo.go.th
   
  ชื่อ + นายณรงค์ พานิช
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 094-6406793 , 055-029-748
  อีเมล์ + admin@phetchompoo.go.th
   
  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 094-6406793 , 055-029-748
  อีเมล์ + admin@phetchompoo.go.th
   
  ชื่อ + นางรัตติยา ปานคำ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนการคลัง
  โทรศัพท์ + 094-6406793 , 055-029-748
  อีเมล์ + admin@phetchompoo.go.th
   
  ชื่อ + นายอรรณพ จินตกสิกิจ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนโยธา
  โทรศัพท์ + 094-6406793 , 055-029-748
  อีเมล์ + admin@phetchompoo.go.th