องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557

สำนักงานปลัด

 
นางรุ่งทิวา จันทะประภา
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
   
 


นางรุ่งทิวา จันทะประภา
นางสาวนพรัตน์ จันทโรภาส 
 นางพิชชาพร บัวบาง  นางสาวเนตรนภา ศรีเอี่ยม
นักพัฒนาชุมชน
นักทรัพยากรบุคคล
 นักวิชาการศึกษา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 

นายตุรากร ราชเมืองแก้ว
นางสาวทวีพร ศรีเอี่ยม สิบเอกณัฐวรรธ์ ศักดิ์เสาวภาค์
นายชัยเนตร เนื่องดัด
นิติกร ครู เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เจ้าพนักงานธุรการ
   
 
 
                       
 - ว่าง  -   นายพรชัย สุวรรณ นางสาวชลธิชา กันเกสร
นางสิริมนต์ เเก้วเลิศ
 เจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานสูบน้ำ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ดูแลเด็กฯ
 

 
 

 นายภูษิต  พระสุวรรณ์   นายกรรชัย ประภาวะกา  นางสาวนวรัตน์  นนทศรี   นางสาวอลิสรา จันทรวงศ์
 พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานดับเพลิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

 

 


 
นายทวาย สุขเจริญ นายกฤษณพงษ์ เสมบาง นายชัยสิทฐ์ บัวทอง นางสาวอัมพร อ่ามวิถี
พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนสวน) พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานทั่วไป) พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง) พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)