องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร : www.phetchompoo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557

ด้านการบริการพื้นฐาน

การสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน ตําบล และจังหวัด ตําบลเพชรชมภูมีถนนพหลโยธินตัดผ่านตําบลของหมู่ที่ 2, 5, 6 และหมู่ที่ 8 การสัญจรระหว่างจังหวัดสะดวก เพราะมีรถโดยสารผ่านตลอดวัน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเพชรชมภูมีถนนคอนกรีตจํานวน 8 สาย ถนนลาดยาง จํานวน 13 สาย ถนนลูกรังจํานวน 63 สาย

การโทรคมนาคม

- ไปรษณีย์อนุญาต               1              แห่ง
- สถานีโทรคมนาคมอื่น         5              แห่ง (ระบุ) สถานีรับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ          15             แห่ง

ไฟฟ้า

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเพชรชมภู ไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกหมู่บ้านและจํานวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้ามีประมาณร้อยละ 99 ของจํานวนประชากรทั้งหมด
- ลําน้ำ, ลําห้วย                   10           สาย
- บึง, หนองและอื่น ๆ             2             แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย                      29            แห่ง
- บ่อน้ำตื้น                50          แห่ง
- บ่อโยก                  10           แห่ง
- อื่น ๆ (ระบุ)             -               แห่ง

การประปา

- ประปาหมู่บ้าน          8            แห่ง  (หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 )