หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กพ 0037.3 / ว 793 การปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขึ้นต้น ห  [ 26 ก.พ. 2552 ]  
กพ 0037.3 / ว 791 การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 24  [ 26 ก.พ. 2552 ]  
กพ 0037.3 / ว 789 ขอเชิญร่วมศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ระดับประเทศ  [ 26 ก.พ. 2552 ]  
กพ 0037.3 / ว 792 การคัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2552  [ 26 ก.พ. 2552 ]  
กพ 0037.3. / ว 790 การประชุมคณะกรรมการธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2552  [ 26 ก.พ. 2552 ]  
กพ 0037.1 / ว 779 โครงการทานชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงรวมใจไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก้ไขล่าสุด 26 ก.พ. 62  [ 26 ก.พ. 2552 ]  
กพ 0037.3 / 106 ขอความร่วมมือสำรวจกิจกรรมโครงการที่ดำเนินการเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  [ 25 ก.พ. 2552 ]  
มท 0818.5 / 732 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.พ.ศ.2544 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1  [ 25 ก.พ. 2552 ]  
กพ 0037.1 / ว 105 แจ้งท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร  [ 25 ก.พ. 2552 ]  
กพ 0037.3 / ว 751 มาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า ปี 2552  [ 24 ก.พ. 2552 ]  
กพ 0037.3 / ว 738 การสำรวจข้อมูลสถานีการศูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ปีงบประมาณ 2553  [ 24 ก.พ. 2552 ]  
กพ 0037.3 / ว 739 ซักซ้อมหลักการและแนวปฎิบัติในการจัดซื้อนมโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 ก.พ. 2552 ]  
กพ 0037.3 / ว 740 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปี 2552  [ 24 ก.พ. 2552 ]  
กพ 0037.3 / ว 741 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 ก.พ. 2552 ]  
กพ 0037.3 / ว 1820 การตรวจสอบความถูกต้องในการนำส่งภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำหรับยาสูบ  [ 24 ก.พ. 2552 ]  
 
<< หน้าแรก...     947      948      949     (950)     951      952      953     ....หน้าสุดท้าย >> 980
 
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 094-640-6793 ,
055-029-748
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร.081-534-5854