หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 เร่งรัดการดำเนินงานพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง  [ 22 ม.ค. 2552 ]  
 การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะทำงาน core team ประจำปี 2551  [ 22 ม.ค. 2552 ]  
 ขออนุญาตให้บุคลากรเข้ารับการอบรม  [ 22 ม.ค. 2552 ]  
 การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2552  [ 22 ม.ค. 2552 ]  
 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการรับน้องใหม่ และการใช้ความรุนแรงหรือก่อเหตุทะเลาะวิวาททอง นักเรียน นักศึกษา (ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2  [ 22 ม.ค. 2552 ]  
 การแต่งตั้งคณะกรรมการปกระสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด  [ 22 ม.ค. 2552 ]  
 สำรวจข้อมูลจำนวนข้าราชการ พนักงาน ข้าราชการครู พนักงานครู ข้าราชการถ่ายโอน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ม.ค. 2552 ]  
 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ครั้  [ 20 ม.ค. 2552 ]  
 การคัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2552  [ 20 ม.ค. 2552 ]  
 การทดลองจ่ายเงินสะสม  [ 20 ม.ค. 2552 ]  
 ข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอความเห็นในการปรับปรุงกฏหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาพท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น  [ 20 ม.ค. 2552 ]  
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปรจำปีงบประมาณ 2552 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ (ค่ากระแสไฟฟ้าส  [ 20 ม.ค. 2552 ]  
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ (ค่าปรั  [ 20 ม.ค. 2552 ]  
 การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น  [ 20 ม.ค. 2552 ]  
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ม.ค. 2552 ]  
 
<< หน้าแรก...     948      949      950     (951)     952      953      954     ....หน้าสุดท้าย >> 973
 
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 094-640-6793 ,
055-029-748
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร.081-534-5854