หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ (ค่าจ้  [ 19 ม.ค. 2552 ]  
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ อปท.  [ 19 ม.ค. 2552 ]  
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.253  [ 19 ม.ค. 2552 ]  
 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอ  [ 19 ม.ค. 2552 ]  
 เห็นชอบการโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน  [ 16 ม.ค. 2552 ]  
 เห็นชอบการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล  [ 16 ม.ค. 2552 ]  
 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล  [ 16 ม.ค. 2552 ]  
 เห็นชอบการโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้บริหาร (  [ 16 ม.ค. 2552 ]  
 เห็นชอบการย้าย/การย้ายเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล  [ 16 ม.ค. 2552 ]  
 เห็นชอบแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ ก.จังหวัดกำหนดให้ดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  [ 16 ม.ค. 2552 ]  
 เห็นชอบให้พนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาลโอนไปรับราชการหน่วยงานอื่น  [ 16 ม.ค. 2552 ]  
 การรับสมัครข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ  [ 16 ม.ค. 2552 ]  
 การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบสท.)ปีงบประมาณ พ.ศ.2552  [ 16 ม.ค. 2552 ]  
 ขออนุญาตให้บุคลากรไปราชการเพื่อรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ  [ 15 ม.ค. 2552 ]  
 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ม.ค. 2552 ]  
 
<< หน้าแรก...     949      950      951     (952)     953      954      955     ....หน้าสุดท้าย >> 973
 
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 094-640-6793 ,
055-029-748
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร.081-534-5854