หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 รายงานการประชุม ก.ท.จ.ครั้งที่ 13/2551  [ 14 ม.ค. 2552 ]  
 เห็นชอบการขยายระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล  [ 13 ม.ค. 2552 ]  
 เห็นชอบการปรับปรุงขนาดองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 13 ม.ค. 2552 ]  
 เห็นชอบแต่งตั้ง / ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  [ 13 ม.ค. 2552 ]  
 เห็นชอบการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ ก.ท.(เดิม) กำหนดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  [ 13 ม.ค. 2552 ]  
 เห็นชอบย้ายเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลภายในองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 13 ม.ค. 2552 ]  
 เห็นชอบแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  [ 13 ม.ค. 2552 ]  
 การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2552  [ 13 ม.ค. 2552 ]  
 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์แลเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ปรจำปี 2552 สำหรับผู้  [ 13 ม.ค. 2552 ]  
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ม.ค. 2552 ]  
 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่และที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกค  [ 13 ม.ค. 2552 ]  
 โครงการกวาดล้างไข้หวัดนกในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 6 ( ดู:22 )  [ 13 ม.ค. 2552 ]  
 ขยายเวลาการรับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป  [ 13 ม.ค. 2552 ]  
 การจัดสรรอัตราทดแทนบุคลากรด้านสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานีอนามัยถ่ายโอน  [ 13 ม.ค. 2552 ]  
 การคัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2552  [ 13 ม.ค. 2552 ]  
 
<< หน้าแรก...     950      951      952     (953)     954      955      956     ....หน้าสุดท้าย >> 973
 
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 094-640-6793 ,
055-029-748
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร.081-534-5854