หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551  [ 18 ธ.ค. 2551 ]  
 โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 ธ.ค. 2551 ]  
 โครงการความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 17 ธ.ค. 2551 ]  
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย และการให้ออกจากราชการ (ก.อบต.)  [ 17 ธ.ค. 2551 ]  
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย และการให้ออกจากราชการ (ก.ท.จ.)  [ 17 ธ.ค. 2551 ]  
 เห็นชอบย้ายเปลี่ยนสายงานของพนักงานส่วนตำบลภายในองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 17 ธ.ค. 2551 ]  
 เห็นชอบการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น/ข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล  [ 17 ธ.ค. 2551 ]  
 การจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฎิบัติราชการประจำปีเพื่อจัดทำคำของบประมาณของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  [ 17 ธ.ค. 2551 ]  
 ขอให้สำรวจความเดือดร้อนด้านโครงสร้างพื้นฐานในทางน้ำ  [ 17 ธ.ค. 2551 ]  
 การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2551  [ 16 ธ.ค. 2551 ]  
 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล  [ 16 ธ.ค. 2551 ]  
 เห็นชอบการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ ก.ท.(เดิม) กำหนดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  [ 16 ธ.ค. 2551 ]  
 เห็นชอบแต่งตั้งพนักงานจ้าง  [ 16 ธ.ค. 2551 ]  
 เห็นชอบการโอนพนักงานส่วนตำลบ ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงาน  [ 16 ธ.ค. 2551 ]  
 การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฎิบัติให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  [ 16 ธ.ค. 2551 ]  
 
<< หน้าแรก...     951      952      953     (954)     955      956      957     ....หน้าสุดท้าย >> 969
 
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 094-640-6793 ,
055-029-748
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร.081-534-5854