หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 โครงการอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ต.ค. 2552 ]  
กพ 0037.3/ว 5312 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไฟล์ที่ 2)  [ 26 ต.ค. 2552 ]  
กพ 0037.3/ว 5312 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไฟล์ที่ 1)  [ 26 ต.ค. 2552 ]  
กพ 0037.3/ว 5296 ซักซ้อมการให้ทุนการศึกษาและการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ต.ค. 2552 ]  
กพ 0037.3/ว 5351 ขอทราบผลประเมินคุณภาพการศึกษารอบสอง  [ 26 ต.ค. 2552 ]  
กพ 0037.3/ว 5345 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ปี 2553  [ 26 ต.ค. 2552 ]  
กพ 0037.3/ว 5350 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ต.ค. 2552 ]  
กพ 0037.3/ว 5352 สถานะการดำเนินงานในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e - pl  [ 26 ต.ค. 2552 ]  
0037.2 / ว 5126 กำหนดการประชุมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนระดับจังหวัด ไปคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในค  [ 22 ต.ค. 2552 ]  
กพ 0037.3/ว 739 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น  [ 21 ต.ค. 2552 ]  
กพ 0037.3/ว743 การนำเข้ากำลังพลที่ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2552  [ 21 ต.ค. 2552 ]  
กพ 0037.3/ว739 การบันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่  [ 21 ต.ค. 2552 ]  
กพ 0037.2/ว 5289 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา  [ 21 ต.ค. 2552 ]  
กพ 0037.2/5290 การเบิกจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐสำหรับหน่วยงาน 6 กลุ่มใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี  [ 21 ต.ค. 2552 ]  
กพ 0037.3/ว 5288 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5 ประจำปี  [ 21 ต.ค. 2552 ]  
 
<< หน้าแรก...     951      952      953     (954)     955      956      957     ....หน้าสุดท้าย >> 1,032
 
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน อบต.เพชรชมภู โทร : 055-029-748 , 080-110-1008
งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย โทร : 080-110-2008
งานพัฒนาชุมชน โทร : 063-784-8090
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร : 081-534-5854