หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 ซักซ้อมการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนุบสนุนการจัดการศึกษาท้องถิ่น และแนวทางบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552  [ 9 ม.ค. 2552 ]  
 การแข่งขัน ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "ท้องถิ่นเสียงทอง" และประกวดหางเครื่อง " วัยใส ขวัญใจท้องถิ่น " ประจำปี  [ 9 ม.ค. 2552 ]  
 การประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมกราคม 2552  [ 9 ม.ค. 2552 ]  
 เห็นชอบการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล  [ 7 ม.ค. 2552 ]  
 เห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างประเภทภารกิจตามกรอบอัตรากำลัง  [ 7 ม.ค. 2552 ]  
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาปรับลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร  [ 7 ม.ค. 2552 ]  
 เปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1 - 3  [ 6 ม.ค. 2552 ]  
 แนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง  [ 6 ม.ค. 2552 ]  
 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับบารจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก  [ 6 ม.ค. 2552 ]  
 ขอความร่วมมือในการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ ปี 2551  [ 6 ม.ค. 2552 ]  
 การอนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 6 ม.ค. 2552 ]  
 แนวทางการปฏิบัติการคุมสอบนักเรียนพิเศษ ในการดำเนินการทอดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 (O-NET)  [ 6 ม.ค. 2552 ]  
 การแก้ไขปัญหาการบริหารงานศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาในศาสนสถาน  [ 6 ม.ค. 2552 ]  
 รายงานการประชุม ก.อ.บ.ต. ครั้งที่ 13/2551  [ 30 ธ.ค. 2551 ]  
 รายงานการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 13/2551  [ 30 ธ.ค. 2551 ]  
 
<< หน้าแรก...     952      953      954     (955)     956      957      958     ....หน้าสุดท้าย >> 973
 
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 094-640-6793 ,
055-029-748
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร.081-534-5854