หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กพ 0023.5/ว2116 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) (ดู : 2)  [ 5 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.5/ว2115 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) (ดู : 3)  [ 5 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.5/ว2122 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) (ดู : 2)  [ 5 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.5/ว2121 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) (ดู : 1)  [ 5 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.5/ว2120 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 (ดู : 0)  [ 5 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.5/ว204 การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 0)  [ 3 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.5/ว203 การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS (ดู : 0)  [ 3 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.5/ว202 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2565 (ดู : 0)  [ 3 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.5/ว201 บัญชีนวัตกรรมไทย (ดู : 1)  [ 3 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2068 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) (ดู : 2)  [ 3 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2066 สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) (ดู : 0)  [ 3 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2067 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กรฝึกอบรมหลักสูตร หลักพื้นฐานของการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา รุ่นที่ 2/2565 และหลักสูตร การควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาและการตรวจสอบควบคุมคุณภาพน้ำ รุ่นที่ 1/2565 (สัญจร) (ดู : 0)  [ 3 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2070 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 (ดู : 0)  [ 3 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2065 ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (ดู : 1)  [ 3 พ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.4/ว 2058 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (ดู : 10)  [ 3 พ.ค. 2565 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 969
 
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 094-640-6793 ,
055-029-748
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร.081-534-5854