หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอื่น  
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอื่น
โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือ (COVID-19) ของประเทศส่งผลให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณมากขึ้นจากผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) การแยกกักที่บ้าน (Home Isolation) ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) ที่ใช้แล้วและสถานที่อื่น ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหามูลฝอยติดเชื้อจัดเก็บไม่ถูกต้องตกค้างสะสม และรอการกำจัด ณ สถานที่รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เนื่องจากสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอแก่การกำจัดตามที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการแพร่เชื้อโรคจนควบคุมได้ยากมากยิ่งขึ้น สมควรกำหนดวิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอื่นนอกจากที่กำหนดไว้แล้วในสภาวการณ์เร่งด่วนในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ปลอดภัยจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมเร็วที่สุด

โดยในพื้นที่ตำบลเพชรชมภู มีจุดรองรับขยะมูลฝอยติดเชื้อตั้งอยู่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะรากเสียด และสถานที่กักกันผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (LQ) /ศูนย์พักคอย (CI) ซึ่งตั้งอยู่ ณ ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ซึ่งจะรวบรวมขยะมูลฝอยติดเชื้อนำส่งให้โรงพยาบาลโกสัมพีนคร เพื่อให้บริษัทเอกชนมารับไปกำจัดทำลายอย่างถูกต้องตามหลักวิธีการ ต่อไป  ทั้งนี้ ขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอื่น ๆ ก่อนนำไปทิ้ง ณ จุดรองรับขยะมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อลดปริมาณขยะอื่น ๆ ที่ปะปนมากับขยะมูลฝอยติดเชื้อและสะดวกต่อการขนส่งนำไปกำจัดทำลาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ต.ค. 2564 เวลา 10.12 น. โดย คุณ ชัยเนตร เนื่องดัด

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 094-640-6793 ,
055-029-748