หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ข่าวสาร
 
 

 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ครั้งแรก  
 

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ครั้งแรก โดยมีนายชูชาติ ภู่แก้ว นายอำเภอโกสัมพีนคร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายอิสระพงศ์ มิ่งเมืองมูล ท้องถิ่นอำเภอโกสัมพีนคร และนายณรงค์ พานิช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 และตามมาตรา 53 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 กำหนดให้นายอำเภอจะต้องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู  พร้อมทั้งกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และปีถัดไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2565 เวลา 15.34 น. โดย คุณ ชัยเนตร เนื่องดัด

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 094-640-6793 ,
055-029-748