หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เพชรชมภู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ข่าวสาร
 
 


https://www.kpi.ac.th/news/news/data/1640
 
เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น 2566  
 

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น” รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2566

หลักการและเหตุผล
สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารในระดับท้องถิ่น ด้วยการให้เด็กและเยาวชนดำเนินกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นของตนในด้านต่าง ๆ อาทิด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านประเพณีวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี ฯลฯ ตามศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของเด็กและเยาวชนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการนี้ คือ เด็กและเยาวชนได้เกิดจิตสำนึกรักและพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด อีกทั้งมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยให้ก้าวสืบไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกรักถิ่นฐาน และจิตสาธารณะในการทำกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชนของตน

คุณสมบัติของโครงการ
1. เป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาในพื้นที่ที่ทีมเด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ และทีมเด็กและเยาวชน
จะต้องเป็นผู้ดำเนินโครงการด้วยตนเอง
2. เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (พฤษภาคม - สิงหาคม 2566)
3. เป็นโครงการที่มุ่งเสริมสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างเยาวชนและภาคส่วนต่าง ๆ โดยที่ทีมเด็กและ
เยาวชนจะต้องดำเนินโครงการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ/หรือภาคส่วนอื่น ๆ ในพื้นที่
4. เป็นโครงการที่เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเกิดความยั่งยืน
5. เป็นโครงการที่มุ่งการเสริมสร้างความสามัคคี สันติสุข และสมานฉันท์ในชุมชน
6. เป็นโครงการที่สะท้อนถึงการมีจิตอาสาของเด็กและเยาวชนที่มีต่อการปกครองท้องถิ่น

ประเภทโครงการ
1. การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. การเสริมสร้างธรรมาภิบาล
3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
4. การเสริมสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์
5. การเสริมสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษา
6. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
7. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
8. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
9. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
10. การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาบริการสาธารณะ
11. การพัฒนาระบบสาธารณสุข
12. อื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ
ทีมเด็กและเยาวชนที่สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สมาชิกทีมเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย ทีมแกนนำ คือ ทีมเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี โดยมีสมาชิกในทีม ซึ่งประกอบด้วย
หัวหน้าทีม 1 คน และสมาชิก 4 คน (รวม 5 คน) และหากได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ทีมแกนนำจะต้องเข้าร่วมฝึกอบรมกับสถาบันพระปกเกล้า ณ กรุงเทพมหานคร ช่วงเดือน มีนาคม 2566 (ถ้าไม่เข้าร่วมถือว่าสละสิทธิ์)
ทีมสนับสนุน คือ ทีมเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ที่ดำเนินงานร่วมกับทีมแกนนำในพื้นที่ (ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกทีมสนับสนุน)
2. เป็นผู้มีภูมิลำเนาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการ
3. ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการ โดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบการดำเนินโครงการและลงนามในแบบฟอร์มที่สถาบันฯ กำหนด

ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ มนฤดี ทองกำพร้า 02-141-9574
อติพร แก้วเปีย 02-141-9567

https://www.kpi.ac.th/news/news/data/1640

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2566 เวลา 12.37 น. โดย คุณ ชัยเนตร เนื่องดัด

ผู้เข้าชม 69 ท่าน

 
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน อบต.เพชรชมภู โทร : 055-029-748 , 080-110-1008
งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย โทร : 080-110-2008
งานพัฒนาชุมชน โทร : 063-784-8090
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร : 081-534-5854