หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมันลักษณะที่สอง [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
การรับชำระภาษีป้าย [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
การทดสอบถังครบวาระระยะที่๒ ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
การทดสอบถังครบวาระระยะที่๑ ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)     2   
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-534-5854