หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
บุคลากร
 
 
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
 
นางสาวราต้า กุลพรม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางรุ่งทิวา จันทะประภา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 087-482-5212


นางสาวนพรัตน์ จันทโรภาส
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 089-638-1766


นางพิชชาพร บัวบาง
นักวิชาการศึกษา
โทร : 089-564-1512


นางสาวเนตรนภา ศรีเอี่ยม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวรุ่งฤดี ยิ้มศิลป์
นิติกร


ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน


นางสาวทวีพร ศรีเอี่ยม
ครู
โทร : 082-395-9408


ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นายชัยเนตร เนื่องดัด
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 081-887-1019


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ


นายอมรพงษ์ สาคร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายพรชัย สุวรรณ
พนักงานสูบน้ำ
โทร : 090-195-0658
 
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน อบต.เพชรชมภู โทร : 055-029-748 , 080-110-1008
งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย โทร : 080-110-2008
งานพัฒนาชุมชน โทร : 063-784-8090
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร : 081-534-5854