หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
บุคลากร
 
 
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
 
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด


นางรุ่งทิวา จันทะประภา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 087-482-5212


นางสาวนพรัตน์ จันทโรภาส
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 089-638-1766


นางพิชชาพร บัวบาง
นักวิชาการศึกษา
โทร : 089-564-1512


นางสาวเนตรนภา ศรีเอี่ยม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวรุ่งฤดี ยิ้มศิลป์
นิติกร


ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน


นางสาวทวีพร ศรีเอี่ยม
ครู
โทร : 082-395-9408


ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นายชัยเนตร เนื่องดัด
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 081-887-1019


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ


นายอมรพงษ์ สาคร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายพรชัย สุวรรณ
พนักงานสูบน้ำ
โทร : 090-195-0658
 
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน อบต.เพชรชมภู โทร : 055-029-748 , 080-110-1008
งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย โทร : 080-110-2008
งานพัฒนาชุมชน โทร : 063-784-8090
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร : 081-534-5854