หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เพชรชมภู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
   
การจัดวางผังเมือง
และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  สำรวจ ตรวจสอบก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าและเกาะกลางถนนรวมทั้งระบายน้ำ
  สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร
  การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำให้เชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร
  การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
   
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัย
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ
  การส่งเสริมและสนับสนุนกาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น
  การส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กร
ทางศาสนาที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและปรองดองสมานฉันท์
  การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความมั่นคง
ของประชาคมอาเซียน
  การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร
  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
   
การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
และพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนา
การผลิตเกษตรปลอดภัย
  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย
เพื่อบริหารจัดการผลิตเกษตรปลอดภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
   
การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมที่เข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข และกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
  การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนากรรวมกลุ่ม/องค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
สถาบันหลักของชาติ
  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
   
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
  การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะ
และของเสียอันตราย
  การส่งเสริม สนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานและการส่งเสริม
พลังงานทดแทนจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
   
การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
  การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวให้เป็นสากลรองรับ AEC
เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
  การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เป็นเอกภาพ ครบวงจรและเป็นสากล
  การพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ให้ทันสมัยเป็นสากล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
   
การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพกรบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
  การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากร
ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน อบต.เพชรชมภู โทร : 055-029-748 , 080-110-1008
งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย โทร : 080-110-2008
งานพัฒนาชุมชน โทร : 063-784-8090
สายตรงถึงผู้บริหาร โทร : 081-534-5854