หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
   
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”  
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู  
 
พันธกิจ
 
  จัดให้มีการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
  จัดให้มี และบํารุงรักษาทางบก ทางเท่า และทางระบายน้ำ
  คุ้มครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียรวม
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบร้อย
ภายในท้องถิ่น
  ปรับปรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
  ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลางการเกษตร
  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
  ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  จัดการศึกษา
  ส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
  การสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
  การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
  การวางและจัดทําผังเมืองรวม
  จัดให้มีการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการก่อสร้างอื่นๆ
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
   
การจัดวางผังเมืองและพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  สำรวจ ตรวจสอบก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าและเกาะกลางถนนรวมทั้งระบายน้ำ
  สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร
  การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำให้เชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร
  การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
   
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัย
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ
  การส่งเสริมและสนับสนุนกาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น
  การส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เป็นองค์กรทางศาสนา
ที่มีบทบาทสำคัญ ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และปรองดองสมานฉันท์
  การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความมั่นคง ของประชาคมอาเซียน
  การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร
  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
   
การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
และพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย
  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย
เพื่อบริหารจัดการผลิตเกษตรปลอดภัย
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 094-640-6793 ,
055-029-748